Energiemanagement en energieadvies voor Multisites energiehuishouding

Multisites zijn organisaties en/of bedrijven met meerdere energieaansluitingen op het openbare energienet. De aansluitingen zijn verspreid over meerdere vestigingen, installaties, locaties en/of objecten. Enkele multisites voorbeelden zijn: gemeentes, waterschappen, rijksoverheid, winkelketens, vastgoedbeheerders, banken, vervoersbedrijven en maatschappijen, telecommunicatiebedrijven, scholengemeenschappen enz

Om de veelal complexe energiehuishouding te beheersen binnen multisites, heeft iEnergy de Top 10 samengesteld voor de energiecoördinator en energiebeheerder.
De 10 energiemanagement hoofdpunten om in te delen, naar belang en prioriteit, binnen uw eigen bedrijfsvoering

Energiemanagement multisites Top 10 voor de energiecoördinator

  • 1) Energiebeleid, energiewetten en regelgeving
  • 2) Energiemanagement Organisatie en bedrijfsvoering
  • 3) Energiecontracten en documentenbeheer
  • 4) Inventarisaties en beheer van de energie aansluitingen
  • 5) Inkopen van Energie en energietarieven
  • 6) Energiemonitoring en analyses
  • 7) Energiekosten, factuurcontrole en administratie
  • 8) Technisch beheer, Installaties en automatisering
  • 9) Duurzame investeringen, kwaliteit en milieu
  • 10) Periodieke Energierapportages en evaluaties

energiebeheer energiemanagement pdca energiecyclus

Multisites Top 10 voor beheer van de energiehuishouding

Een korte samenvatting van de stappen vindt u in de omschrijvingen.
Het kwaliteitsniveau van de energiehuishouding wordt structureel verbeterd door het toepassen van de beheercyclus
>Plannen > uitvoeren > controleren > bijsturen>.
Eventueel is integratie in ISO of andere kwaliteitssystemen mogelijk.
De cyclische energie- en kostenbesparingen zullen u bevallen!
Tip: Automatisering, ICT en informatiemanagement. Afhankelijk van grote en complexiteit van uw organisatie is een geautomatiseerde oplossing voor uw energiehuishouding te overwegen.

1. Energiebeleid, Wet- en regelgeving

Internationaal worden steeds meer afspraken, regels en doelstellingen afgesproken om het energieverbruik te verlagen en de CO2 uitstoot te reduceren. Energie krijgt een belangrijke rol. Overheden stellen wet- en regelgeving op om de voorgenomen doelstellingen te realiseren, als energieafnemer wordt u actief betrokken bij een betere omgang met energie.

De energiemarkt is een vrije maar gereguleerde markt met veel wetten, regels en richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan subsidies, energiebelastingen, duurzame investeringen, installaties normen, milieu eisen, energie efficiency enz.
Wet en regelgeving gebruik het in uw voordeel.

Met het opnemen van een energieparagraaf in uw eigen voorwaarden en reglement maakt U energie onderdeel van uw organisatie: inkoop, verkoop, beleid enz. .

Enkele energie gerelateerde wetten en regels die vaak betrekking hebben op de energiehuishouding van multisites.

Elektriciteitswet, Gaswet, meetcode, Wet milieubeheer (oude Hinderwet), activiteitenbesluit, Belastingen op milieugrondslag, EPBD, NEN EN normen, bouwbesluit enz.

Tip energiebeheer multisites: SMART doelstellingen in een energiebeleidsplan maken u bijdrage aan duurzaamheid meetbaar.
Veel multisites hebben recht op teruggave energiebelasting en/of is bijzondere wetgeving van toepassing.

2. Energiemanagement organisatie en bedrijfsvoering.

Draagvlak voor het energiebeleid binnen uw organisatie.
Door de informatie en communicatie stromen op gang te brengen krijgt energie de gewenste aandacht. Mensen, processen, afdelingen, enz. die een relatie hebben met energie worden betrokken bij uw energieplannen.
Energie wordt een vast agendapunt binnen uw organisatie.

Tip energiebeheer multisites: Integreer energie zoveel mogelijk binnen uw bestaande bedrijfsprocessen. Laat energie terugkomen binnen uw meerjarenplannen, contracten, budgetten, inkoopprocessen, enz.

3. Inventarisatie en beheer van de energieaansluitingen

Met de energie inventarisaties bouwt u de basis voor een gestructureerde energiehuishouding. De energiegegevens van elektriciteit, gas, water, koude en warmte dienen in beeld te worden gebracht. Het gaat met name om gegevens van objecten, locaties, huurders, aansluitingen, organisaties, afdelingen, verdiepingen, contracten, energieleveranciers, netbeheerders, meetbedrijven, submeters, technische installaties, enz.

De bron voor uw energiegegevens is de energie aansluiting zelf in de meterkast, daarnaast kunt U ook gegevens verzamelen van energiefacturen, energiecontracten, bouwtekeningen, installatiehandleidingen, locaties, enz.

Tip Energiebeheer multisites: Met Excel kunt u makkelijk een start maken met het inventariseren van uw gegevens. Hou rekening met eventuele mutaties van de gegevens. Besteed aandacht aan uw gegevens, leg eventueel een separaat aansluitregister aan die snel en makkelijk te raadplegen is, het zal u van vele valkuilen en hobbels behoeden.

4. Energiecontracten en documenten

Een plekje in het energiearchief! Energiecontracten, documenten, rapportages, facturen, besparingsonderzoeken, investeringen, projectstatus enz.
De juiste Informatie snel bij de hand.

Tip energiebeheer multisites: Er zijn oude energiecontracten in omloop, contracten van voor de liberalisering van de energiemarkt. Zowel van netbeheer, levering als meetbedrijf. Check uw contracten en laat deze aanpassen indien nodig er is een hoop veranderd in wet en regelgeving. Teken nooit een contract waar u niet om heeft gevraagd, ook niet van een leverancier, meetbedrijf of netbeheerder.

5. Inkoop van energie en energietarieven

Met de inkoop van energie kunt u grote winsten behalen als het gaat om de energieprijs en contractsvoorwaarden. Met een nauwkeurig opgezette inkoopstrategie kunt u de risico's beperken en de kansen benutten.

Heeft u in beeld wat uw energiebehoefte is? U bent gereed om een energieleverancier uit te kiezen. En niet zomaar een. U zoekt een leverancier tegemoetkomt in uw criteria en voorwaarden tegen een zo scherp mogelijke prijs.

De juiste energieleverancier kiezen door gebruik te maken van Europese aanbestedingen, openbare of onderhandse bestekken, offerteaanvragen enz. Afhankelijk van het in te kopen volume en eigen inkoopreglement kunt u het inkooptraject bepalen.

Tip Energiebeheer multisites: Heeft u onvoldoende volume om in te kopen? Met een inkoop collectief met branchegenoten wordt U aantrekkelijk voor de energieleveranciers.

6. Energiemonitoring, metingen en analyses

Energie, meer weten door te meten. Door uw meetgegevens te analyseren kunt u de gecontracteerde volumes, vermogens en capaciteiten bewaken en tijdig afwijkingen signaleren. Met de meetgegevens kunt u tevens uw energiefacturen controleren en de werking van installaties monitoren en bewaken.

Het is vaak verstandig om belangrijke energieverbruikers separaat te meten!
Er zijn vele oplossingen om uw energieverbruik te meten. Een meet- en regeltechnicus kan u situatie in beeld brengen en in veel gevallen helpen. Als u veel moet monitoren kunt u overwegen de meters te koppelen aan uw analyse software en de meetgegevens automatisch verwerken en analyseren.

Voor metingen op de hoofdaansluiting, de energie aansluitingen op het openbare energienet, heeft u een gecertificeerd meetbedrijf nodig die conform de meetcode de meetverantwoordelijkheid van u overneemt.
U kunt meters huren of kopen, kies de vorm die het best bij u past, op termijn is kopen vaak goedkoper.

Tip energiebeheer multisites: Een meetbedrijf kan de meetwaarden van uw energieverbruik ter beschikking stellen.
Voor uw energiemeters en meetdiensten kunt u op de energiemarkt offertes aanvragen of eventueel aanbesteden.
Teken nooit een contract waar u niet om heeft gevraagd, ook niet van een energieleverancier, meetbedrijf of netbeheerder.

7. Energiekosten, factuurcontrole en administratie

Inzicht in energiekosten en controle van uw energiefacturen op afgesproken tarieven, contractsvoorwaarden en energieverbruik.
Extra financieel voordeel kunt U behalen door gebruik te maken van energiesubsidies en eventuele teruggaven energiebelasting.
Met een doordachte begroting en/of budget met investeringen en besparingen, in combinatie met een doordachte inkoop strategie kunt u uw energiekosten, enkele jaren vooruit, zeer nauwkeurig bepalen en sturen.

Wilt u de energiekosten doorbelasten aan derden? Een transparante kostenverdeling op basis van werkelijk verbruik geeft de grootste zekerheid op acceptatie van de energiekosten.

Tip energiebeheer multisites: Het loont om aandacht te besteden aan uw energiefacturen, door vele veranderingen en complexe processen gaat het niet altijd zoals het hoort, dit vertaald zich in onjuiste nota's. U kunt met terugwerkende kracht u facturen controleren en in veel gevallen tot 5 jaar terugvorderen. Nota's van de netbeheerder ouder dan 2 jaar hoeft u in veel gevallen niet meer te betalen

8. Technisch beheer, Installaties en automatisering

De staat der techniek binnen uw organisatie, als het gaat om energie liggen uw installaties centraal. Adequaat technisch beheer zorgt dat uw installaties optimaal functioneren, slecht werkende en ingestelde installaties verbruiken onnodig veel energie.
Door Integratie van energie in uw beheer en onderhoudsplannen, Jaarplan en meerjarenplan krijgt U inzicht waar nodig en economisch verantwoord verouderde techniek en installaties kunnen worden vervangen voor nieuwe installatie met een beter energierendement.

Pas alternatieve energiebronnen en technieken toe met een snelle terugverdientijd. Het is altijd verstandig om de energie uit alternatieve energiebronnen te meten, hiermee wordt CO2 reductie aangetoond. Zet duurzame energiebronnen slim in en in harmonie met de energieafname uit het openbare net.

Wekt u meer energie op dan u nodig heeft, U kunt deze energie terugleveren aan uw energieleverancier of uw buurman en hier prijsafspraken over maken. Wilt U energie gaan terugleveren dan dient uw netbeheerder daar goedkeuring aan te geven.
Met energiesubsidie heeft een extra financieel voordeel.

Vaak loont het om belangrijke energieverbruikers en risicovolle installaties separaat te meten en te bewaken. Heeft u veel meetpunten en installaties overweeg te automatiseren

Uw installaties aanpassen kan invloed hebben op de voorwaarden uit het energie inkoopcontract, wat u niet verbruikt hoeft u ook niet in te kopen. Wellicht heeft u ook minder vermogen en/of capaciteit nodig.

Tip energiebeheer multisites:Een eigentijdse ICT oplossing, energiemanagement software voor een complexe energiehuishouding vraagt meer dan grafieken en tabellen met verbruiken.

9. Duurzame investeringen, kwaliteit en milieu

Investering die zich snel terugverdient of langdurige financieringsconstructies en exploitaties. Kies voor investeringen die bij u passen. Wat nu 30% rendement oplevert kan door innovatie en ontwikkeling binnen 1 jaar 80% worden, het gaat de laatste jaren erg hard met de technische innovaties op energiegebied.

De Kwaliteit van uw energiehuishouding op het gewenste niveau met de PDCA beheercyclus. >Plannen > uitvoeren > controleren > bijsturen>. Middels een audit kunt U de Energiehouding toetsen aan kwaliteit en integreren binnen uw kwaliteitsdraaiboek ISO9001, ISO14001, OHSAS enz.

U bijdrage aan een beter milieu door integratie van energie met uw overige milieuzaken en verplichtingen. Milieutoezicht laat zich graag informeren hoe milieuverantwoord u ervoor staat. CO2 reductie, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen enz.

Tip energiebeheer multisites: Gaat u duurzaam investeren? U kunt mogelijk gebruik maken van energiesubsidies en voordelen in de energiebelasting!

10. Energierapportages en evaluaties

Periodieke energierapportages en evaluaties omtrent uw complete energiehuishouding. houden U op de hoogte van de laatste stand van zaken. Bewaking van voortgang en bijzonderheden met financiële rapportages, verbruiksrapportages, milieurapportages, technische rapportages, managementrapportages.

Tip energiebeheer multisites: Gebruik SMART energie informatie voor verbetering van proces en organisatie.

Waarom energiemanagement eigenlijk?

Bij wet heeft u een energiezorgplicht.
U wilt graag controle krijgen en houden op uw energiehuishouding.

Structureel aandacht biedt structureel energievoordeel:
- Besparen op het energieverbruik
- Milieubesparing
- Verlagen van de energiekosten
- Efficiëntere inzet van uw installaties
- Verhoging van de technische betrouwbaarheid
- Verbeteren van bedrijfsvoering en processen
- Blijvende inzicht in uw energie
- U voldoet aan wet en regelgeving

Tot slot
Gaat u aan de slag met energie, wij zijn altijd benieuwd hoe u ervoor staat. Met ruim 10 jaar in energiemanagement bij de top5 multisites energieafnemers van Nederland zijn wij altijd benieuwd naar uw ervaringen met energie.